Kad būs jāmaksā

Ja tev nav noslēgts sadarbības līgums ar mums, darbi tiks uzsākti tikai pēc piestādītā avansa rēķina apmaksas pilnā apmērā.

Ja tev ir sadarbības līgums ar mums, tad rēķinu tu saņemsi vienu reizi mēnesī (parasti mēneša pēdējā dienā vai ne vēlāk kā līdz 5.datumam nākamajā mēnesī), par visiem reģistrētajiem darbiem.

Ja gribi noslēgt sadarbības līgumu, uzraksti mums uz e-pastu E-pasts tiek slēpts; JavaScript jābūt iespējotam!.

Svarīgi:

  • Ja izpilduzmērījumā vai topogrāfiskajā plānā, kas ir noformēts kā viens pasūtījums (digitālā versijā tas ir noformēts vienā datnē, kur rakstlaukumos ievērota vienota lappušu numerācija un viens pasūtījuma nosaukums), attālums starp mērījuma datiem pārsniedz 100 m, tad attiecīgais darbs tiek sadalīts vairākos (atsevišķa tāme un reģistrācijas numurs).
  • Ja viens darbs ir vairāku novadu teritorijā, tad darbs tiks sadalīts vairākos, katram novadam savs (atsevišķa tāme un reģistrācijas numurs).